Welcome to Theoretical Studies in Literature and Art,

Editorial Board

 • Consultants:
  Chen Hong  Chen Dakang  Guo Yushi  Hu Jingzhi  Lu Shuyuan
  Qi Senhua   Qian Zhongwen    Sun Shaozhen  Wang Jiren    Wang Tiexian
  Wen Rumin  Xia Zhongyi   Zhang Delin    Zhu Liyuan

  Editors-in-Chief:
  Tan Fan   Zhu Guohua


  Deputy Editors-in-Chief:
  Yin Guoming   Cheng Huaping  Wang Feng


  Editors:
  Wang Feng (director)
  Zha Zhengxian
  Wang Jiajun
  Huang Jincheng
  Zhang Jun (Guest Editor)
  Fan Jinghua (English Editor)
  Feng Wei (English Editor)

  Editorial Board:
  Bai Ye (Chinese Academy of Social Sciences, China)
  Cao Shunqing (Sichuan University, China)
  Jonathan Culler (Cornell University, USA)
  Ding Fan (Nanjing University, China)
  Andreas Huyssen (Columbia University, USA)
  N. Katherine Hayles (Duke University, USA)
  Frederic Jameson (Duke University, USA)

  Liu Kang (Duke University, China)
  Nan Fan (Fujian Academy of Social Sciences, China)
  Paul Patton (University of New South Wales, Australia)
  Qiao Guoqiang (Shanghai International Studies University, China)
  Jacques Rancière (University of Paris VIII, France)
  Richard Shusterman (Florida Atlantic University, USA)
  Sakai Hirobumi (Hitotsubashi University, Japan)
  Shang Wei (Columbia University, USA)
  Tao Dongfeng (Guangzhou University, China)
  Wang Ning (Tsinghua University, China)
  Wang Xiaoming (Shanghai University, China)
  Wolfgang Welsch (University of Jena, Germany)
  Richard Wolin (The City University of New York, USA)
  Wu Xuan (Shanghai University of Finance and Economics, China)
  Wu Chengxue (Sun Yat-sen University, China)
  Xu Dai (Zhejiang University, China)
  Yang Huilin (Renmin University of China, China)
  Zhang Yingjin (University of San Diego, USA)
  Zhou Xian (Nanjing University, China)
 • 2020-01-01 Visited: 4201